Formy Kolory :: uwolnij wyobraźnię

Zamów kartkę upominkową

Karty upominkowe

Home » Karty upominkowe

REGULAMIN Karty Podarunkowej Formy Kolory®

Słowniczek

„Wydawca 1” – Formy Kolory® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503587, NIP: 951-237-83-50, REGON 147172247, kapitał zakładowy 10 000 zł, będąca wydawcą Karty Prezentowej.

„Sklepie” – tradycyjny sklep sieci Formy Kolory®, w którym można dokonać zakupów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

„Karta Podarunkowa Formy Kolory®” – plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie

„Nabywca” – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową Formy Kolory®
w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej;

 

I. Warunki ogólne

1. Wydawca  zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Formy Kolory® oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepach Formy Kolory® . Przekazanie Nabywcy Karty Prezentowej Formy Kolory® może być dokonane wyłącznie w Sklepach Formy Kolory®.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Formy Kolory ®. Zapłata za Kartę Podarunkową Formy Kolory® w Sklepie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

3. Karty Podarunkowej Formy Kolory® nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa Formy Kolory® może być użyta w Sklepach.

5. Karta Prezentowa Formy Kolory ® nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

6. Karta Podarunkowa Formy Kolory®  może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi ważną Kartę Podarunkową Formy Kolory® w Sklepie.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową Formy Kolory®, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej Formy Kolory® z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

9. Karta Podarunkowa Formy Kolory® jest ważna przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty ich zakupu.

10. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej Formy Kolory® uniemożliwia korzystanie z niej.

 

II. Zasady korzystania

1. Wydawca  przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie ważne Karty Podarunkowe Formy Kolory®, nieuszkodzone, posiadające datę zakupu.

2. Przy realizacji Karty Podarunkowej Formy Kolory® Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów l wartość nominalna Karty Podarunkowej Formy Kolory. Karta podarunkowa Formy Kolory® może zostać wykorzystana tylko jednorazowo przez Użytkownika.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, drugą Kartą Podarunkową Formy Kolory® albo kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej Formy Kolory.

 

III. Rozliczenia i reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane  z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych Formy Kolory® będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej  mogą być składane na piśmie bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia, drogą elektroniczną na adres sklep@formykolory.pl  lub przesłane na piśmie na adres Wydawcy.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabycie Karty Podarunkowej Formy Kolory® przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty Podarunkowej Formy Kolory® przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Karta Podarunkowa Formy Kolory® w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Formy kolory® są formą bonu towarowego.

3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.formykolory.pl. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

Sklep internetowy